Mostek

TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU


Sanace konstrukcí : Objekt mostku bude opraven. Na konstrukcích obou nosných zdí budou provedena sanační opatření směřující k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s pronikáním vzlínající zemní vlhkosti do zdiva.  Navržené sanační opatření - rubová svislá izolace nopovou fólií, variantně provedení třírozměrného ekodrénu. Optimální způsob bude zvolen po odkopání zeminy a prověření skutečného stavu podzemní části konstrukcí.

Oprava fasád : Objekt mostku a navazující zděné zahradní zdi s vraty budou rekonstruovány tak, že budou zachovány v dochovaném obrysu, rozvrhu a tvarosloví původního pojetí. Na konstrukcích pilířů mostku budou provedena sanační opatření směřující k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s pronikáním vzlínající zemní vlhkosti do zdiva. V ploše fasád bude provedeno odstranění zpuchřelých a s podkladem nesoudržných omítek. Soudržné a zdravě vyhlížející části omítky zůstanou v maximální míře  zachovány. Před konečným nátěrem bude vybraný barevný odstín aplikován jako vzorek na části fasády a potvrzen souhlasem zástupce NPÚ, projektanta a vlastníka objektu. Horní hrana zděného zábradlí mostku bude obložena šikmo naplocho kladenými ostře pálenými cihlami (způsobem a ve sklonu shodném s dochovalým fragmentem krytí) kladenými do maltového lože.

Oprava mostovky : Po odstranění betonové pochozí vrstvy bude důkladně prohlédnuta a vyspravena   spodní podkladní vrstva mostovky.  Nově navržená pochůzí plocha mostku bude provedena z ostře pálených ručně ražených cihel kladených na kant způsobem „do klasu“ kladená na hydroizolační stěrku.

Kovářské výrobky : Jediným kovářským výrobkem budou vrátka vedoucí z mostku přes zděné ooplocení do zahrady. Tato vrátka nahradí současné dřevěné dveře. Kovářské prvky nemusí mít nutně historizující podobu. 

Likvidace dešťových vod ze střechy schodiště : Jedná se o běžné dešťové odpadní vody bez škodlivých příměsí. S ohledem na množství srážkových vod není nutné odvedení srážkových vod do dešťové kanalizace, Způsob likvidace volně stékající vody ze střechy je navržen vsakem do terénu.

Terénní úpravy : Upravena budou zpevněná plocha v prostoru propojení krytého schodiště s mostkem.  Betonová pochozí plocha mezi pavláčkou a mostkem bude rozbořena. Na zhutněné štěrkové podloží budou položeny ploché kameny (šlapáky) nepravidelného tvaru kladených do hubeného betonu. Kameny budou ukončeny po obou stranách volným přechodem do trávníku  bez použití obrubníků. Navazující terény  budou podle potřeby v nezbytné míře upraveny přespádováním (vždy směrem od objektů mostku a pavláčky).  
Comments