Kryté schodiště

TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU

Sanace konstrukcí: Objekt barokního schodiště bude opraven. Na konstrukcích obou nosných zdí budou provedena sanační opatření směřující k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s pronikáním vzlínající zemní vlhkosti do zdiva.  Masivní obvodové zdivo, keré je v horní části ve větší ploše vybouleno směrem ven a porušeno trhlinami, bude staticky zajištěno.

Oprava fasád: Vnější i vnitřní fasády objektu budou opraveny, v ploše fasád bude provedeno odstranění zpuchřelých a s podkladem nesoudržných omítek. Soudržné a zdravě vyhlížející části omítky zůstanou v maximální míře  zachovány. Před konečným barevným nátěrem budou na fasádě vynesené vzorky vybraných barevných odstínů a vhodnější potvrzen souhlasem zástupce NPÚ, projektanta a vlastníka objektu. Dodatečně zazděné otvory v jižním průčelí budou ponechány uzavřené, lokálně chybějící zdivo bude doplněno. Ve vnitřním prostoru schodiště naproti vstupu na mostek bude do zdi opětovně osazena pamětná kamenná deska Julii Kocourkové.

Bourací práce: budou minimální. Výměna poškozených prvků dřevěného krovu bude probíhat postupně, po podrobné prohlídce každé jednotlivé vazby. Odstranění plechové krytiny bude prováděno s ohledem na skutečnost, že nesmí dojít k poškození dřevěného šindele nacházejícího se pod ní. Výrazně poškozené kusy šindelů budou nahrazeny novými. Původní způsob kladení bude přitom zachován. 

Konstrukce krovu:   Původní dřevěný krov bude zachován, opatřen impregnací proti biologickým škůdcům a hnilobě přípravky v bezbarvém provedení. Pouze fatálně poškozené prvky budou ve skutečně nezbytně nutném rozsahu vyměněny. V souvislosti s opravou konstrukce krovu a šindelové střechy bude provedena podrobná prohlídka všech jednotlivých prvků. U fatálně poškozených trámů budou odstraněny napadené části a nahrazeny zdravým masivem ze smrkového dřeva. Veškeré nátěry budou provedeny v bezbarvé úpravě.

Střešní krytina: Dochovalá střešní krytina z dřevěného štípaného šindele bude sanována a ponechána na střeše, lokálně budou vyměněny pouze fatálně poškozené a napadené šindele. Nepůvodní krytina z rovinného plechu bude odstraněna. Na dřevěné bednění bude uchycena střešní krytina ze čtvercových šablon přírodní břidlice.

Klempířské prvky: Oplechování střechy bude minimální, pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Oprava schodiště:
Původní schodiště pavláčky se nezachovalo. V roce 1914 bylo nákladem „šlechetné dobroditelky Julie Kocourkové“ vystavěno nové schodiště z betonu litého do bednění. Povrch jednotlivých stupňů včetně nášlapné vrstvy mezipodest byl upraven hladítky do vysokého lesku. V současné době je schodiště místy poškozeno. Betonové stupně schodiště budou opraveny.

Sanace konstrukcí: Na objektu budou provedena sanační opatření - rubová svislá izolace nopovou fólií. Optimální způsob bude zvolen po odkopání zeminy a prověření skutečného stavu podzemní části konstrukcí.

Truhlářské výrobky: Jediným truhlářským výrobkem bude dřevěné madlo (T/1)  umístěné po pravé straně schodiště při pohledu zespoda. Část staršího madla je zachována, tato bude očištěna a ponechána na místě. Chybějící část madla v horním úseku schodiště v délce cca 8,4 m bude vyrobena nově z dubového masivu.

Likvidace dešťových vod ze střechy schodiště: Jedná se o běžné dešťové odpadní vody bez škodlivých příměsí. S ohledem na množství srážkových vod není nutné odvedení srážkových vod do dešťové kanalizace, Způsob likvidace volně stékající vody ze střechy je navržen vsakem do terénu.
Technické řešení : z důvodu výtvarného vnímání pavláčky se jako vhodnější jeví provedení okapného chodníku s ornicí až k objektu (bez kamenných okapových chodníků).

Terénní úpravy a povrchy pochůzích ploch: Stávající schodiště bude zachováno. Upraveny budou zpevněné plochy v prostoru dolní nástupní plochy před schodištěm – mezi vozovkou u školy a samotnou konstrukcí schodiště a v místě propojení krytého schodiště s mostkem. Současná betonová dlažba bude rozebrána včetně obrubníků a bude nahrazena dlážděnou plochou z nepravidelných plochých kamenů kladených na zhutněný podklad do pískového lože. Plocha nebude lemována obrubníky, ale volně naváže na travnatý okolní terén. Betonová pochůzí plocha mezi pavláčkou a mostkem bude rozbořena. Na zhutněné štěrkové podloží budou položeny ploché kameny (šlapáky) nepravidelného tvaru kladených do hubeného betonu. Kameny budou ukončeny po obou stranách volným přechodem do trávníku  bez použití obrubníků. Navazující terény  budou podle potřeby v nezbytné míře upraveny přespádováním (vždy směrem od objektů mostku a pavláčky). Zpevněná plocha před východním průčelím bude zachována.