Harmonogram projektu

    Jak vznikla myšlenka úpravy farní zahrady na veřejně přístupné prostranství? „Může za to“ havarijní stav kulturních památek (kryté schodiště a mostek) a Evropská unie. Protože zoufalý stav historických objektů nás trápí již spoustu let, hledali jsme možnost získání finančních prostředků na obnovu. I když Olomoucký kraj podporuje opravy kulturních památek padesátiprocentní dotací z celkových nákladů, nikdy jsme o tuto dotaci nežádali, protože nás finančně vyčerpaly opravy fasády kostela a výměna střechy na farní budově.

    Někdy v roce 2006 jsme začali vážně uvažovat o dotaci z Evropské unie (EU), když Olomoucký kraj přišel s iniciativou finančně podpořit organizace při vypracování žádosti na EU. Protože již tehdy jsme přemýšleli o úpravě farní zahrady na meditativní park po vzoru některých jiných farností, napadlo nás, že úprava zahrady na veřejné prostranství doplněná opravou památkových objektů by byla pro pravidla EU přijatelná. A tak slovo dalo slovo a krajský formulář jsme vyplnili. Moc jsme nedoufali, že se Olomoucký kraj ještě ozve. Podobných návrhů dostanou určitě velké množství a vyberou zajímavější projekty, mysleli jsme si. A taky se tak stalo. Nebyli jsme vybráni. Myšlenka dotace z EU opět trochu zapadla.

    Ale o rok později se Olomoucký kraj opět ozval, že mají na stole náš formulář a nabízejí nám 60 000 Kč na vypracování studie proveditelnosti, která je nutnou součástí žádosti na EU. Podmínkou bylo, že firmu vyberou sami a že do jednoho roku podáme žádost o dotaci na EU. Nabídku jsme přijali a přidělená firma BM asistent z Olomouce se pustila do práce. Byla nám také doporučena architektka paní Iveta Trtílková, která má zkušenosti s obnovou kulturních památek. Aby měl projekt co největší šanci, museli jsme poopravit svoji představu o úpravě zahrady. Meditativní část by tvořila jen menší část zahrady. Větší část by byla určena pro malou letní scénu s hledištěm a dětské hřiště. Uvažovalo se také o přebudování hospodářské budovy na klubovny pro různé skupiny (v přízemí) a v patře by se vybudovalo muzeum letce rodáka Josefa Františka. Studie byla vypracována do konce října 2007. Náklady na veškeré práce vysoko překročily částku 10 milionů korun. Představa, že bychom museli sehnat více než milion korun na vlastní podíl, byla celkem skličující. Studii proveditelnosti jsme měli a teď jsme jen čekali na upřesnění pravidel pro jednotlivé výzvy Regionálního operačního programu (ROP), které naše republika dojednávala po celý dlouhý rok 2007.

    Když bylo vše dojednáno mezi ČR a EU, zjistili jsme, že celková skladba našeho projektu se příliš nehodí na žádnou výzvu. Nebo přesněji, že by měla daleko menší šanci na úspěch. Jako jediná vhodná výzva ROP se nám jevila – revitalizace fyzického území. Bylo nutné ale studii proveditelnosti přepracovat a vypustit z ní přebudování hospodářské budovy na klubovny a muzeum. Tentokrát nás již tlačil čas, protože žádost musela být podána do konce února 2008. V určitou chvíli jsem byl již pevně přesvědčen, že se to nedá stihnout a chtěl jsem přípravu zastavit a odložit na dobu, kdy bude stejná výzva ROP vyhlášena opět. Pak se tato první krize překonala a my jsme žádost podali v nejzazším možném termínu. Celkové náklady byly odhadnuty na 6 300 000 Kč.

    A pak začalo dlouhé období čekání na výsledek výběrové komise. Ideální by bylo, kdybychom už v tomto čase intenzivně pracovali na podrobném projektu. Ale vzhledem k tomu, že projekt měl stát kolem 200 000 Kč, nemohli jsme ho zadat k vypracování, dokud nebudeme mít jistotu, že jsme byli vybráni. Výsledek měl být znám ke konci června, ale pro posouzení velkého množství žádostí jsme se o úspěšném přijetí žádosti dozvěděli až po půlce července.

    Radost z toho, že jsme byli vybráni, opět rychle vystřídal boj s časem. Do 66 pracovních dnů jsme museli předložit podrobný projekt, rozpočet a stavební povolení. Projektování bylo o to složitější, že vše kolem pavláčky a mostku muselo být konzultováno s pracovníky památkové péče. Když byl projekt hotový, museli jsme připravit všechny podklady pro stavební řízení. Obzvlášť jsme se obávali, jestli včas vyřídíme rozhodnutí památkářů. Také se připravoval přesný tabulkový rozpočet. Bohužel se zjistilo, že všechny navrhované práce hodně přesahují výši dotace, proto bylo nutné jednat narychlo s ROP o možnosti úpravy projektu. Projekt byl rozdělen na dvě části. V první etapě se vybuduje vše, k čemu jsme se zavázali v žádosti o dotaci. Podle finančních možnosti se pak v budoucnosti dokončí druhá fáze. Stavební povolení máme na celý projekt.

    Doklady k podpisu smlouvy jsme předali také v nejzazším možném termínu. Dokumenty byly přijaty a mohli jsme vyhlásit výběrové řízení. Oslovili jsme tři firmy s žádostí o vypracování nabídek. Vzhledem k tomu, že výzva byla také na webových stránkách, přihlásila se o podklady ještě čtvrtá firma. Výběrová komise dne  19. ledna 2009 vyhodnotila všechny čtyři nabídky a podle přesně daných výpočtů byla jako nejlepší vybrána nabídka firmy Rapos z Holešova. Mezitím jsme čekali na výzvu ROP k podpisu smlouvy o dotaci. Smlouvu jsme podepsali dne 3. února 2009. Smlouvu podepsanou i ředitelem ROP čekáme každým dnem. Až budeme mít smlouvu s ROP i se stavební firmou, mohou začít stavební práce, které mají být ukončeny do 15. září 2009.

    Můžeme si společně přát, aby práce byly úspěšné a prostor mohl začít sloužit všem občanům obce Otaslavice.

Comments