Situační výkres

Urbanistické a architektonické řešení

 Původní historická urbanistická koncepce zůstane zachována. Objekty mostku a pavláčky budou opraveny, jejich fasády budou citlivě rekonstruovány tak, že soudržné omítky budou zachovány a obnoveny budou pouze jejich poškozené a zvětralé části. Degradované, nesoudržné a zpuchřelé části omítek budou osekány, zdivo bude očištěno, spáry vyškrábány do hloubky 20mm, nové omítky budou provedeny jako vápenné. Soudržné části omítek budou pouze očištěny. Povrch sjednocených omítek bude opatřen vápenným barevným nátěrem jemného světlého odstínu ze škály zemitých tónů okru (např. Remmers 13-6 Rehbraun anebo 26-6 Umbra). Na objektu schodiště bude sanována konstrukce krovu. Odstraněna bude plechová krytina, nová krytina bude provedena z břidlicových šablon. Nepůvodní pochozí plocha mostku bude odstraněna a nahrazena cihlovou dlažbou. Obnovena bude krycí hlava zděného zábradlí mostku, vyměněna budou vrata do farní zahrady. Na objektech budou provedeny sanační práce směřující ke snížení pronikání zemní vlhkosti do konstrukcí.  Na fasádě objektu byl proveden vlhkostní průzkum. V několika místech fasád byly odebrány a vyhodnoceny vzorky. Výsledky měření prokázaly poměrně vyhovující stav konstrukcí s výrazným zavlháním v místě kontaktu obvodových konstrukcí se zemí.  

 Farní zahrada bude upravena. Její zpřístupnění veřejnosti bude zajištěno přes historický objekt pavláčky a mostku. Jedná se však o bariérový přístup, z tohoto důvodu bude do zahrady vybudován nový vstup a to přímo z ulice v místě nacházejícím se naproti vstupu do základní školy. Nový vstup bude řešen jako venkovní vyrovnávací schodiště s rampou. Původní oplocení bude prolomeno, upraveno a doplněno brankou. Konstrukce schodiště jsou navrženy z monolitického železobetonu doplněného o kované prvky zábradlí a madel. V prostoru zahrady bude vybudována letní scéna. Původní přirozeně terasovitě klesající terén v severovýchodní části zahrady bude mírně upraven. Ve směru od mostku bude na terénu trasovaný chodník, který se v prostoru letní scény zatočí do spirály a uzavře zpevněný ovál jeviště. Kolem něj bude v měkkých segmentových křivkách vybudováno pět opěrných zídek opatřených dřevěnými sedáky. Prostor za letní scénou bude od zbylé části zahrady a fary oddělen nově vybudovanou vyšší zděnou stěnou. Tato svým tvarem a půdorysným uspořádáním reaguje na spirálový tvar jeviště. V prostoru před farní kůlnou bude vybudován dětský koutek – zpevněná plocha s lavičkami a hracími prvky pro menší děti. Dětský koutek bude od zbylé části zahrady a blízké střechy farní kůlny oddělen a pohledově částečně uzavřen živým plotem. Podrobnější řešení – viz samostatné technické zprávy jednotlivých objektů.

Comments