Farní zahrada

Farní zahrada bude upravena a zpřístupněna veřejnosti. Původní přístup do zahrady přes historický objekt pavláčky a mostku je bariérový, z tohoto důvodu bude do zahrady vybudován nový vstup, a to přímo z ulice v místě nacházejícím se naproti vstupu do základní školy.

Původní oplocení bude prolomeno, upraveno a doplněno brankou. V severovýchodní části zahrady bude vybudována letní scéna. Původní přirozeně terasovitě klesající terén v severovýchodní části zahrady bude mírně upraven. Ve směru od mostku povede trasovaný chodník, který se v prostoru letní scény zatočí do spirály a uzavře zpevněný ovál jeviště. Kolem něj bude stát pět opěrných zídek opatřených dřevěnými sedáky. Prostor za letní scénou oddělí od zbylé části zahrady a fary nově vybudovaná vyšší zděná stěna. V prostoru před farní kůlnou chceme vybudovat dětský koutek – zpevněnou plocha s lavičkami a hracími prvky pro menší děti - obehnaný živým plotem. Zahrada bude sloužit k odpočinku místních obyvatel. Bude volně přístupná a otevřena denně od jara do podzimu, přes noc bude uzamčena.

Novou, citlivou úpravou zahrady dojde ke zlepšení stavu významné historické plochy v centru obce a po stránce estetické i k celkovému vylepšení vzhledu okolí památky barokní pavláčky. Návrh obnovy zahrady obsahuje výsadbu vzrostlých stromů, keřů, trvalek, popínavých rostlin a založení nového parkového trávníku na nově upraveném terénu.

TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU

Vstupní schodiště s rampou je situováno podél stávajícího oplocení, které je ve spodní části tvořeno betonovou podezdívkou a v horní části drátěným oplocením do rámů přikotvených k ocelovým sloupkům. Stávající drátěné oplocení včetně sloupků bude odstraněno a vybourána část betonové podezdívky v prostoru podesty.

Nové venkovní zábradlí schodiště a rampy bude tvořeno železobetonovou stěnou, ke které je z horní strany přikotveno kovářsky opracované kovové zábradlí. Zábradlí, stejně jako dvoukřídlová vstupní branka, budou vyrobeny z rozkované tyčoviny a pásoviny. Kovářské prvky budou mít charakter uměleckého díla, kde se tradiční kovářské řemeslo prolne se soudobým výtvarným pojetím.

 

Letní scéna se sedacími zídkami: Terénní sedací zídky jsou navrženy z vodostavebního železobetonu. Na jejich horní strany budou přikotveny dřevěné lavičky. Terasy mezi jednotlivými zídkami budou zatravněny.Oplocení letní scény a uzavření veřejně přístupné části zahrady od prostoru fary je navrženo čtyřmi obloukovými a jednou přímou stěnou s vloženou dřevěnou brankou, která navazuje na stávající dvorní objekt farní kůlny. Mezery mezi jednotlivými zídkami vyplní kovové mříže pro popínavé rostliny.

 

Dočasné oplocení prostoru dětského koutku: Prostor dětského koutku se nachází u objektu farní kůlny. Celý jeho prostor bude ohraničen živým plotem. Do doby, než dosáhne živý plot dostatečné výšky, aby tvořil bezpečnostní bariéru pro hrající se děti, bude plocha hřiště ze strany od objektu kůlny (severní strana) a podél opěrné zdi (východní strana) oplocena min. 750 mm vysokým plotkem z pletiva na ocelových sloupcích, nejlépe v tmavě zelené barvě, který bude z obou stran osázen sazenicemi. Po dosažení požadovaného tvaru živého plotu zůstane ponechán jako jeho podpůrný prvek.

 

Mobiliář zahrady: V prostoru letní scény bude na opěrných sedacích betonových zídkách osazeno 46 sedacích laviček. V areálu zahrady bude instalováno pískoviště a hrací prvky pro menší děti a lavičky.

 

Terénní úpravy a povrchy pochůzích ploch: Stávající stupňovité uspořádání terénu farní zahrady zůstane zachováno. Terénní stupně budou upraveny pouze v místech navazujících na osazení schodišť a laviček dosypáním tak, aby byl co nejméně narušen stávající zatravněný terén.

Zpevněné plochy jsou tvořeny dvěma chodníky (od nově budované vstupní brány do areálu a od historického mostku), dětským hřištěm a jevištěm letní scény. Zpevnění pochůzích ploch bude tvořeno mlatovou úpravou tónovanou do žlutého odstínu. Pouze středový ovál jeviště bude proveden v materiálu imitujícím dřevěné palubky. Ohraničení všech ploch v zahradě bude provedeno řádkem betonových kostek, uložených do betonového lože s boční opěrou.

 

Sadové úpravy: Farní zahrada je zatravněná s ovocnými stromy a náletovou zelení kolem kamenné zdi. Jsou zde nutné zdravotní a kompoziční probírky listnatých a ovocných stromů, které narušují dálkové pohledy na kostel a barokní pavláčku. Některé stromy narušují výrazně statiku ohradní kamenné zdi. V zahradě byl proveden zdravotní průzkum zeleně a podrobná inventarizace dřevin.

Comments